REGULAMIN

REGULAMIN Pogranicza Gravel 2024

CELE IMPREZY

Celem imprezy rowerowej „Pogranicza Gravel 2024” jest propagowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnych form wypoczynku i rekreacji. Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej oraz spędzania wolnego czasu blisko natury. Promocja terenu Kujaw oraz wschodniej Wielkopolski, tereny Pojezierza Kujawskiego, Pojezierza Gnieźnieńskiego

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Impreza przeznaczona jest dla amatorów turystyki rowerowej z zacięciem do długodystansowej jazdy rowerem.
 2. Prawo do startu w wyścigu mają osoby, które ukończyły 18 lat.
 3. W wyścigu na dystansie 150 km mogą wystartować osoby od 16 roku życia tylko pod warunkiem wspólnego startu z opiekunem prawnym (ustawowym).
 4. Udział w wyścigu jest dobrowolny.
 5. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
 6.  Każdy z uczestników deklaruje, że w dniu startu wyścigu nie jest pod wpływem środków zakazanych z listy Polskiej Agencji Antydopingowej oraz Światowej Agencji Antydopingowej.
 7. Na trasie wyścigu uczestnicy mogą sobie pomagać.
 8. Zakazana jest każda forma zaplanowanej wcześniej pomocy z zewnątrz przez osoby niebiorące udziału w wyścigu.
 9. Zabrania się korzystania ze wsparcia osób spoza grona uczestników oraz zasobów (w tym noclegu) niedostępnych dla wszystkich uczestników na tych samych zasadach.
 10. Nie jest dopuszczony start na rowerach i pojazdach z napędem elektrycznym i spalinowym lub jakimkolwiek hybrydowym. Jeżeli mimo zakazu uczestnik wystartuje na takim rowerze zostanie zdyskwalifikowany.
 11. Wszystkich uczestników obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego i stosowanie się do nich.
 12. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody przez siebie spowodowane. Organizator wyścigu rekomenduje posiadanie indywidualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
 13. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu.
 14. Przestrzeganie zasad regulaminu jest obowiązkowe, a każdy uczestnik akceptuje Regulamin Pogranicza Gravel 2024 dokonując rejestracji, dokonując płatności za uczestnictwo oraz podpisując stosowne oświadczenie przed startem.

TERMIN I MIEJSCE

 1. Wyścig rowerowy Pogranicza Gravel 2024 prowadzony jest na terenie województw: kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.
 2. Wyścig odbędzie się w dniach 29-30 czerwca 2024 roku.
 3. Start wyścigu nastąpi:
  1. 29 czerwca od godziny 6:30 w małych grupach, w odstępie 10 min (grupy startowe zostaną określone w komunikacie przedstartowym )
  1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyścigu w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych sytuacji uznawanych za działanie „siły wyższej”.
 4. Limit czasowy wynosi 30 godzin dla dystansu 250 km i 24 godziny dla dystansu 158 km. Czas przejazdu liczony jest od faktycznego startu uczestnika do momentu przekroczenia przez niego linii mety.
 5. Start, meta i miasteczko zawodów zlokalizowane są na ul. Sportowej 1, 88-200 Radziejów – Stadion Miejski w Radziejowie (na miejscu dostępny jest parking dla uczestników).

TRASA WYŚCIGU

 1. Trasa długa wyścigu liczy ok. 250 km i około 780 m przewyższeń.
 2. Trasa krótka wyścigu liczy ok.158 km i około 430 m przewyższeń.
 3. Trasa wyznaczona jest w miarę możliwości po drogach szutrowych, polnych, leśnych oraz asfaltowych o możliwie najmniejszym natężeniu ruchu.
 4. Dozwolone jest opuszczenie trasy (np. na nocleg, zjazd do sklepu itp.), pod warunkiem powrotu w tym samym miejscu, w którym się ją opuściło.
 5. Uczestnicy nie mogą omijać żadnego odcinka wyznaczonej trasy pod rygorem kary czasowej lub dyskwalifikacji.
 6. Ominięcie więcej niż 1% długości trasy (poza przypadkiem korzystania z oficjalnie wyznaczonych przez Organizatora objazdów) skutkuje dyskwalifikacją.
 7. W przypadku ominięcia odcinka o długości poniżej 1% długości trasy, Organizator ma prawo nałożyć karę czasową w wysokości 20 minut za każdy pominięty kilometr śladu.
 8. Na trasie przejazdu mogą występować strome zjazdy i podjazdy lub inne elementy wymagające dobrych umiejętności jazdy na rowerze.
 9. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości podczas wyścigu, tzn. np. nie śmiecić, nie niszczyć przyrody.

POMIAR CZASU

 1. Pomiar czasu i zapis przejechanej trasy odbywa się poprzez  nadajnik GPS, dostarczony przez Organizatora.
 2. Śledzenie pozycji zawodników będzie możliwe poprzez stronę internetową wyścigu i będzie mieć charakter ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników.
 3. Każdy uczestnik będzie mieć możliwość pobrania trasy w formacie pliku .gpx, który można będzie wgrać na dowolne urządzenie. Ostateczna wersja trasy w formie pliku .gpx zostanie udostępniona w komunikacie przedstartowym.
 4. Posiadanie przy sobie nadajnika GPS jest warunkiem wystartowania w wyścigu i sklasyfikowania uczestnika.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu nadajnika GPS bezpośrednio po przekroczeniu linii mety. W przypadku decyzji o wycofaniu się z rywalizacji i opuszczeniu trasy przed linią mety, uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania nadajnika GPS na adres wskazany przez Organizatora w komunikacie startowym. W przypadku uszkodzenia lub utraty nadajnika GPS uczestnik zostanie obciążony przez Organizatora opłatą w wysokości 600 zł.

ZAPISY I PŁATNOŚCI

 1. Zapisy na wyścig  będą prowadzone na stronie pograniczagravel.pl oraz na stronie dostartu.pl
 2. Limit miejsc na dystansie długim 250km w wyścigu wynosi 110. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu uczestników.
 3. Limit miejsc na dystansie krótkim 158 km w wyścigu wynosi 40. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu uczestników.
 4. Opłata za uczestnictwo w imprezie na dystansie długim wynosi:
  1. do 29 lutego 2024 roku – 180,00 zł.
  2. od 1 marca 2024 do zamknięcia zapisów – 230,00 zł.
 5. Opłata za uczestnictwo w imprezie na dystansie krótkim wynosi:
  • do zapisów – 180,00 zł.
 6. Opłata może być zwrócona zgodnie z poniższymi zasadami:
  1. W przypadku rezygnacji do dnia 29 lutego 2024 roku – zwrot w wysokości 70 % wpłaconej kwoty,
  2. W przypadku rezygnacji wniesionej od 1 marca 2024 do dnia 30 kwietnia 2024 roku – zwrot w wysokości 50 % wpłaconej kwoty,
  3. po 30 kwietnia 2024 nie zwracamy opłaty startowej,
  4. w przypadku odwołania imprezy całość wniesionej opłaty podlega zwrotowi na konto uczestnika,
 7. Na każdym etapie, ale maksymalnie do dnia zamknięcia zapisów online jest możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę.

ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

 1. Pakiet startowy zawiera:
  1. Lokalizator GPS z możliwością śledzenia online,
  2. numer startowy (nie jest obowiązkowym montowanie go, ale może być pomocny, np. podczas szukania się na zdjęciach),
  3. pamiątkowe skarpetki kolarskie,
  4. posiłek regeneracyjny na mecie,
  5. szatnię i natryski na mecie,
  6. depozyt,
  7. myjka ciśnieniowa do ogarnięcia roweru,
  8. pamiątkowy medal dla finishera.

ZASADY KLASYFIKACJI I NAGRODY

 1. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą nadajnika GPS, otrzymanego przez uczestnika w ramach pakietu startowego.
 2. Miejsca w klasyfikacji generalnej ustalane są na podstawie czasu przejazdu trasy wyznaczonej przez Organizatora.
 3.  Zawodnicy, którzy: nie ukończą trasy w limicie czasowym, nie pokonają trasy zgodnie z wytycznymi Organizatora, zgubią nadajnik GPS – nie zostaną sklasyfikowani.
 4. Dla zawodników na podium – pamiątkowe statuetki.
 5. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zawodników na podium, tj. pierwszych trzech pań i pierwszych trzech panów na każdym dystansie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie, wszelkie zmiany będą publikowane na stronie pograniczagravel.pl.
 2. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

REKLAMACJE  I PROTESTY

 1. Reklamacje i protesty należy składać pisemnie na adres organizatora (poniżej) lub mailowo: maraton@pograniczagravel.pl.
 2.  W złożonym proteście lub reklamacji należy podać imię i nazwisko zawodnika oraz powód reklamacji.
 3. Powyższe rozpatrzymy w terminie miesiąca od złożenia, a odpowiedź wyślemy drogą, którą reklamacja lub protest do nas wpłynęły.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest KS ZRYW Radziejów Sportowa 1, 88-200 Radziejów, (zwany dalej „Administratorem”).
 •  Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 •  Warunkiem uczestnictwa w ultarmaratonie pograniczagravel.pl  jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez KS ZRYW Radziejów Sportowa 1, 88-200 Radziejów, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno – reklamowych wydawanych przez KS ZRYW Radziejów  ul. Sportowa 1, 88-200 Radziejów. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video
 •  Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem maratonu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego realizacji.
 • Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 •  Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie zapisu i zaakceptowanie regulaminu maratonu).
 •  Po zarejestrowaniu zgłoszenia dane zawodnika (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania – miejscowość, rok urodzenia, przynależność klubowa, płeć) zostaną opublikowane na liście startowej oraz wynikach na stronie internetowej kszryw.pl oraz na stronie firmy obsługujacej pomiar czasu i zapis śladu GPS.

Organizator:

Klub Sportowy ZRYW Radziejów, ul. Sportowa 1, 88-200 Radziejów, www.kszryw.pl

Kontakt w sprawie Pogranicza Gravel 2024: